Per Jørgensen Per Jørgensen

28.04.2019

Lokale regler

Lokale regler for Mandal Golfklubb, bane Valle Gård.

 

 

A (1) Banens grenser (O.B.)

Definert av hvite staker.

 

B(1) (Regel( 17)

 

Straffeområder defineres av røde staker og eller linjer.

 

B(2)

 

Ved spill på Hull 6. Når en ball sist krysset grensen til grøft merket med røde staker foran utslag 40 kan spilleren med 1 straffeslag droppe en ball på motsatt side.

Se B.2.1 for detaljer om hvor ballen droppes.

 

B(3)

14.7a. Hvis en spiller ikke vet om hans eller hennes ball er i straffeområdet på alle hull kan spilleren spille en provisorisk ball ved å bruke enhver av de følgende fritaksmulighetene: slag-og-lengde, bakover-på-linjen eller, hvis den er i et rødt straffeområde, sideveis fritaksmuligheten (se regel 17.1d . Se forslag lokal regel B-3 for detaljer om den lokale regelen.

        Straff for brudd på lokale regel: Generell straff

 

 

 

E(1) Droppesoner.

Som ekstra fritaksmulighet for ball i straffeområde bak green på Hull

5 og 6 og høyre side Hull 8,ved å legge til ett straffeslag kan en spiller

Droppe en ball i droppesonen.

Hull 5. Droppesone bak Greenen til venstre.

Hull 6. Droppesone bak Greenen til høyre.

Hull 8. Droppesone på toppen av haugen til høyre ca. 150 m fra greenen.

Droppesonene merkes med hvite linjer eller røde, blå og hvite staker.

Droppesonen er fritaksområde etter Regel 14.3

 

E(8) Områder med spilleforbud.

Definert med blå staker med hvit topp. Fritak må tas etter Regel  16.1f. Nyplantede trær.

I merket område rundt muren til venstre på hull 6 er det ferdselsforbud. Regel 1.2a omsorg for banen 5 H(1) straff etter 5 H(3). Første forseelse advarsel. Andre forseelse 1 straffeslag. Tredje forseelse Generell straff. Fjerde forseelse diskvalifikasjon.

 

F-1,F9,F11. Unormale baneforhold og integrerte gjenstander.

Grunn under reparasjon (GUR)

a. Alle områder merket med blå staker eller hvit linje

b.Nysådde felt

c.Maurtuer

d.Fjell/steiner i dagen og jordfaste røtter og dreneringsrør. Gjelder område klippet i fairwayhøyde eller lavere.

e.Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. dype furer forårsaket av rennende vann.

f. Steinfylte dreneringsgrøfter

Anm.  Ingen påvirkning av GUR hvis bare slagstillingen er påvirket  etter d,e og f.

 

F -10. Dyremøkk. Områder i det generelle området med skader forårsaket av rådyr, hester,gjess,andre fugler og hunder anses som grunn under reparasjon, og fritak er tillatt etter regel 16.1b.Men det er ikke påvirkning hvis skaden bare påvirker spillerens slagstilling. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a

Hvis møkk finnes på puttinggreen, kan spilleren også bruke utstyr fremskaffet av Komiteen til å fjerne møkk fra spillelinjen. Hvis, ved å gjøre dette, spillelinjen eller forholdene som påvirker slaget blir forbedret, er det ingen straff etter regel 8.1a. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff.

 

F-13 Skader som klart kan defineres som forårsaket av dyrehover er grunn under reparasjon, og fritak uten straff er

tillatt etter Regel 16.1

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter Regel 14.7a

 

Uflyttbare hindringer.

Alle avstandsmerker og anvisningsskilt.Matteuslag.

Straff for brudd på lokal regel:

Matchspill-Tap av hull.

Slagspill-Generell staff. (2 straffeslag)

 

Lokal betemmelser.

Alle steingjerder er integrerte deler av banen. Flytting av steiner fra steingjerdene er ikke tillatt.

Avstandsmerker er målt til midten av greenen.

 

Ballplassering bestemmes av komiteen/banemannskap:

Generelt område klippet i fairwayhøyde eller lavere.

Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere  kan spilleren plassere ballen innenfor en køllelengde. Se forslag lokal regel E-3 for detaljer om hvordan dette må gjøres.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

 

Spilletempo i konkurranser bestemmes av komiteen:

8K Regel 5.6

 

Når det er mulig for en spiller å slå et slag. Fra det tidspunkt det anses at han eller hun kunne ha kommet frem til sin ball, har spilleren:-60 sekunder på å slå slaget når han eller hun ikke anses å ha hatt mulighet til å forberede sitt slag. 40 sekunder på å slå slaget når han eller hun anses å ha hatt mulighet til å forberede sitt slag. En spiller som overskrider noen av tidsgrensene har brutt den lokale regelen. Straff for brudd på lokal regel under samme runde: Første brudd Advarsel Andre brudd Ett straffeslag. Tredje brudd Generell straff. Fjerde brudd –Diskvalifikasjon.

 

Trening/ spill på banen.

Når en konkurranse starter sent på dagen, er trening/spill tillatt.